fbpx

An toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp (BSI Catering Food Safety)

Chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp là tiêu chuẩn toàn cầu, duy nhất được phát triển bởi BSI để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của ngành này. Có nhiều tiêu chuẩn và chứng nhận an toàn thực phẩm có sẵn, nhưng hầu như là cho sản xuất thực phẩm và không thể áp dụng cho lĩnh vực an toàn thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn.

BSI Catering Food Safety Certification Criteria is a unique, global standard developed by BSI to meet a specific industry need. There are many food safety standards and certifications available, but the most of these were developed for food manufacturing and include requirements that just don’t apply to food catering business.

Tiêu chuẩn này cũng phù hợp cho các đơn vị có bếp ăn chế biến thực phẩm dùng liền bao gồm:

This standard is ideal for cook-fresh businesses that prepare food for immediate consumption including:

  • Các hoạt động chính trong phục vụ thực phẩm thương mại / Commercial catering operations
  • Nhà hàng / Restaurants
  • Quán cà phê và các chuỗi nhượng quyền các thực phẩm ngay / Cafés and ready-to-eat food franchises
  • Hoạt động phục vụ thức ăn có thể mang đi/ Mobile and functions catering operations 
  • Dịch vụ cung cấp suất ăn/ Institutionalized foodservices (căng tin trường học, nơi làm việc, bệnh viện, v.v.)(school canteens, workplaces, hospitals, etc.)

Lợi ích tài liệu / Benefits of BSI Catering Food Safety Documents:

  • Thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên các chương trình an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP và ISO được công nhận trên toàn cầu / Recognition for implementation of a food safety management system based on globally recognized HACCP and ISO food safety programmes
  • Tuân thủ quy định pháp luật an toàn thực phẩm địa phương / Regulatory compliance to local food safety legislation
  • Cung cấp phương pháp có hệ thống để xác định và quản lý rủi ro an toàn thực phẩm từ các tương tác quá trình (đặc biệt phù hợp với những thực phẩm đã được nấu chín và ăn ngay) / Providing a systematic methodology to effectively identify and manage food safety risks from process interactions (especially relevant for foods that are cooked and served for immediate consumption)
  • Cải tiến sự tham gia của nhân viên thông qua việc nâng cao nhận thức về rủi ro thực phẩm và tăng cường an toàn thực phẩm / Improved employee engagement through increased awareness of food risks and promotion of safety
  • Thể hiện cam kết đối với an toàn thực phẩm, mang lại niềm tin cho khách hàng của bạn / Showing your commitment to food safety, providing confidence to your customers

 

Trả lời